Novela zákona o zbraních Tisk
Hodnocení uživatelů: / 56
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Jan Komenda   
Neděle, 01 Únor 2009 15:52

Předposlední novela zákona o zbraních č.119/2002 Sb., uvedená v zákonu č. 484/2008 Sb., nabyla účinnosti dne 1.2.2009. Vzhledem k tomu, že novela je dosti rozsáhlá a vyšla ve Sbírce zákonů na Silvestra 2008, byl termín jejího uvedení v život dosti kritický. Dala totiž všem, kterých se týká, pouze 1 měsíc na studium a přípravu na nové podmínky. Těch změn je poměrně hodně a dotknou se mnoha současných i budoucích držitelů zbraní a zbrojních průkazů i podnikatelů, zejména těch, kteří se v rámci svých aktivit se zbraněmi a střelivem nevejdou mezi mantinely zákona.

Mezi nejvýznamnějších 10 změn z pohledu běžných držitelů zbraní a zbrojních průkazů lze zařadit:

 

1.         oblast přestupků

V přestupkovém zákonu byly novelou přestupky fyzických osob na úseku zbraní a střeliva zrušeny a přeneseny v jiné podobě do zbrojního zákona. Zde byla rozšířena specifikace přestupků v oblasti zbraní a střeliva, tj. jsou vyjmenovány konkrétní přestupky s diferencovanou horní sazbou pokuty (od  15 000 do 50 000 Kč) ; do konce ledna t.r. byla za uvedené přestupky na úseku zbraní a střeliva jednotná horní sazba pokuty 15 000 Kč. Stojí např. za zmínku, že až třicetitisícovou pokutu může dostat i ten, kdo vůbec nemá zbrojní průkaz a bude např. z historické  zbraně střílet mimo střelnici (s výjimkou případů uvedených v zákoně), nebo bude na veřejnosti nosit, ovlivněn alkoholem, jakoukoliv zbraň kategorie D (např. plynovka, vzduchovka, flobertka), či s ní manipulovat. Stejný postih hrozí držiteli zbraně pod vlivem alkoholu nebo drog i při manipulaci na veřejnosti se zbraní, která není střelbyschopná (např. zbraň znehodnocená nebo v řezu – patří rovněž do skupiny zbraní kategorie D). Přestupku se dopustí i ten, kdo nosí zbraň viditelně na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném (pokuta až do výše 15 000 Kč). 

 

2.         vymezení bezúhonnosti a spolehlivosti

Zákon zpřísňuje požadavky na bezúhonnost a spolehlivost držitele zbrojního průkazu, které jsou jednou z nezbytných podmínek k držení průkazu a tedy i samotných zbraní; nespolehlivým je např. ten, kdo byl v posledních třech letech pravomocně uznán vinným ze spáchání více než jednoho přestupku na úseku zbraní a střeliva, používání výbušnin, ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití, proti majetku, nebo pytláckému přestupku spojenému s neoprávněným lovem zvěře či chytáním ryb. Ke ztrátě zbrojního průkazu z důvodu nespolehlivosti budou tedy nově zcela postačovat dva jakékoliv přestupky spadající do uvedených oblastí (během 3-letého období).

 

3.         kategorizace zbraní

Novela zařadila mezi zbraně kategorie A (zakázané zbraně) nově odpalovací zařízení (dosud nebyly vůbec mezi zbraně zařazeny), mezi zbraně kategorie B (zbraně podléhající povolení) byly zařazeny signální zbraně již od ráže 16 mm, včetně zbraní dlouhých (dosud byly „béčkové“ signální zbraně jen krátké a jejich spodní limit byl 19 mm); mezi zbraně kategorie C (zbraně podléhající ohlášení) byly zařazeny nově i opakovací perkusní zbraně. Těmito změnami může, i když spíše výjimečně, dojít ke změně podmínek vlastnictví a držení uvedených zbraní.

Z definice odpalovacího zařízení plyne, že do této skupiny patří mj. i vystřelená pouzdra od ručních protitankových zbraní jednorázového použití, ale třeba i historické pancéřovky a tarasnice. Řada sběratelů těchto komodit bude zřejmě "nadšena". Jednu z možností řešení tohoto problému naznačuje bod 9, další je znehodnocení nebo řez.

 

4.         znehodnocování zbraní

Byly zpřísněny podmínky pro znehodnocování zbraní. Vlastník zbraně, nebo její hlavní části nebo zakázaného doplňku takové zbraně musí po jejich znehodnocení, nebo poté, co z nich byl vyroben řez, předložit policii současně s potvrzením o znehodnocení také samotnou zbraň, hlavní část zbraně nebo zakázaný doplněk zbraně ke kontrole. Spolu s vysokou sankcí podnikateli, který provede znehodnocení zbraně v rozporu s platnými předpisy (pokuta až do výše 1 000 000 Kč) by tyto změny měly omezit možnosti zpětné rekonstrukce zbraní, zejména zakázaných zbraní automatických, na zbraně střelbyschopné.

 

5.         střelivo a munice

Úpravou terminologické přílohy zákona došlo k oddělení pojmů střelivo a munice, tj. střelivo již není z pohledu českého práva municí. Tato docela významná terminologická anomálie je dále vystupňována v ustanovení o zakázaných zbraních, kde je munice zařazena mezi zakázané střelivo; zde je tedy vzájemný vztah obou pojmů přesně opačný v porovnání s běžnými terminologickými zvyklostmi,tj. přeneseně - jablka nejsou ovoce, nýbrž ovoce (např. banány, švestky) je druhem zakázaných jablek (pravděpodobně granátových). Vrcholem terminologické extravagance zákonodárce je zařazení zakázaného střeliva mezi zbraně (kategorie A).

Dále je nově zaveden pojem neaktivní střelivo a munice, což je střelivo a munice, které neobsahují výbušniny, ani jiné aktivní muniční náplně (konkrétně delaborované nebo znehodnocené střelivo a munice, jejich řezy a makety, např. vojenská školní munice).  Neaktivní střelivo a munice je zařazeno mezi zbraně kategorie D, což usnadní život plnoletým sběratelům výše uvedených komodit, kteří již nebudou muset od února porušovat zákon. Naopak munice s náplní výbušnin patří ke zbraním kategorie A. Do této zapovězené skupiny může být zařazena např. i střela zcela prostá výbušnin, avšak jen s ostrou stopovkou.

Do skupiny zakázaného střeliva patří i náboje s průbojnou střelou. Ta je nově definována jako jednotná střela, která je tvořena materiálem (např. jádrem) tvrdším než 250 HB (podle Brinella), nebo střela, která je laborována do střeliva, jež svou konstrukcí nebo energií střely vykazuje průbojný účinek. Toto vymezení průbojné střely je ve druhé části dosti nešťastné, neboť průbojný účinek, tj. schopnost probití určité překážky definované tloušťky, vykazuje každá pohybující se střela bez ohledu na svou konstrukci a energii.

Docela pozoruhodná je v této souvislosti věta nacházející se téměř na konci novely (cituji): „Každý, kdo ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona přechovává střelivo s průbojnou střelou, je oprávněn jej držet a je povinen s ním ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nakládat jako se zakázaným střelivem“. Stěží lze odhadnout, kolik obyčejných smrtelníků, jichž se tato věta potenciálně týká, jí bude rozumět a kolik z nich bude schopno stanovit u přechovávaných nábojů tvrdost jednotlivých komponent střel, či jiná kritéria průbojnosti. Takže sběratelé střeliva, nakupte tvrdoměry a změřte si raději co nejdříve tvrdost Vašich střel. Za držení zakázaného střeliva hrozí nově postih až 50 000 Kč.

 

6.         výjimky

Od 1.2. může z držitelů zbrojního průkazu získat výjimku na držení zakázaných zbraní jen ten, který má (mj.) zbrojní průkaz skupiny A (tj. pro sběratelské účely). Takovou zbraň sice nelze nosit, lze z ní však střílet. Držitel zbraní kategorie A je povinen umožnit příslušnému útvaru policie vstup do obydlí za účelem kontroly zabezpečení zbraní. Musí jen doufat, že nepřijde např. celé krajské ředitelství policie. Pokud takový vstup do obydlí policii neumožní, dopouští se přestupku, u něhož hrozí vysoká sankce, opět až do výše dvou průměrných platů, tedy 5 desítek tisíc korun českých.

 

7.         nákup zbraně kategorie B

Každý nákup zbraně kategorie B (např. pistole, revolveru, samonabíjecí pušky na více než 3 náboje) musí posvětit policie, která vydá žadateli povolení k nabytí vlastnictví ke zbrani kategorie B (tzv. nákupní povolení). To není nic nového. Novelou je žádost zjednodušena. Od února již na ní není třeba uvádět údaje o konkrétní zbrani (tj. značku výrobce zbraně, vzor (model), ráži a výrobní číslo zbraně), pokud nejsou žadateli známé. Postačuje uvést typ zbraně.

 

8.         dohled policie

V rámci dohledu nad dodržováním zákona o zbraních jsou příslušníci policie oprávněni mj. zastavovat vozidla převážející zbraně nebo střelivo a kontrolovat zabezpečení  přepravovaných zbraní nebo střeliva a doklady k nim, a také zakázat řidiči jízdu na nezbytně nutnou dobu nebo mu přikázat směr jízdy, vyžaduje-li to bezpečnost přepravy zbraní nebo střeliva nebo jiný veřejný zájem. Policisté ale mohou také vyzvat držitele zbrojního průkazu nebo držitele zbraně (a to i zbraně kategorie D), který zbraň nosí nebo s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném jakkoliv manipuluje, aby se podrobil:

- dechové zkoušce ke zjištění, zda není jeho schopnost k této činnosti ovlivněna alkoholem, a v případě pozitivního zjištění jej vyzvat, aby se podrobil lékařskému vyšetření, zda není jeho schopnost k této činnosti ovlivněna alkoholem, nebo

- lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není pod vlivem návykové látky nebo léků.

Pokud se držitel zbrojního průkazu i přes výzvu policisty dechové zkoušce nebo vyšetření nepodrobí, dopustí se přestupku, za který mu může být udělena pokuta do výše 50 000 Kč. Když však totéž udělá držitel zbraně kategorie D, který nemá zbrojní průkaz, žádná sankce mu ze zákona nehrozí. Nově může policie každý přestupek podle zákona o zbraních projednat v blokovém řízení přímo na místě a uložit pokutu do výše 5 000 Kč. To bude asi výhodnější, než se nechat řešit později úřadem a zaplatit až desetkrát více.

 

9.         zbrojní amnestie

 

Vzhledem k rozsahu novely byla do jejího znění zařazena i amnestie pro držitele „černých“ zbraní, což bylo dosud obvyklé jen u zcela nových verzí zbrojního zákona. Příslušné ustanovení má tuto podobu: „Trestnost nedovoleného ozbrojování zaniká u osoby, která bez povolení přechovává zbraň kategorie A, B anebo C nebo hlavní část zbraně této kategorie, předá-li je ve lhůtě 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona dobrovolně do úschovy kterémukoli útvaru policie; ten o převzetí vydá potvrzení. Ten, kdo odevzdal zbraň kategorie A, B anebo C nebo jejich hlavní část, může ve lhůtě 2 měsíců ode dne jejího odevzdání do úschovy požádat o vydání příslušných dokladů opravňujících jej k jejich držení“. Takže je zde opět určitá možnost zbavit se do konce letních prázdnin bez jakéhokoliv postihu „bezpapírových“ střelných zbraní a jejich hlavních částí (hlavní, závěrů, revolverových válců apod.). Je možné také řešit změny kategorizace některých zbraní podle bodu 2. Není třeba pochopitelně předávat do úschovy zbraně kategorie D - to by bylo aktuální jen u nezletilých.

 

10.       zkoušky odborné způsobilosti

Uvedená novela vyvolala nepřímo i další změnu v podobě nových zkušebních testů pro zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o vydání zbrojního průkazu. Podle dosavadních testů se zkoušelo pouze do konce ledna a vzhledem ke krátkému času na přípravu změn budou zkoušky podle nových testů probíhat s určitou přestávkou až po dodání testů na příslušné útvary policie. Pokud již někdo staré testy nastudoval, ale nestihl do konce ledna zkoušku realizovat, nemusí zoufat, neboť většina otázek v nových testech je shodná s testy starými. 

Vydání nových Testových souborů připravujeme, budou hotové během února. 

 

Na závěr lze shrnout, že popsaná novela zákona o zbraních má preventivně – restrikční charakter. Jejím hlavním cílem bylo eliminovat problémy, které se v minulosti (od roku 2003) objevily při aplikaci některých ustanovení zákona v praxi. Nelze si však nevšimnout ani plíživého odstrašujícího ducha novely, která je dalším projevem snah státu o celkem nenásilné, ale systematické přesvědčování ozbrojené části populace, že vedle zbraní je kolem nás spousta zajímavějších technických výrobků, které lze používat s mnohem menšími starostmi a riziky.

Většina posledních změn zákona o zbraních (včetně mnoha drobných, které nebyly zmíněny) totiž znamená zpřísnění podmínek pro držení a používání zbraní; jen málo z nich nemá restrikční charakter a usnadní držitelům zbraní život. Je však třeba připustit, že mnohé změny přinesou vyšší formální a snad i faktickou ochranu společnosti před nezodpovědnými ozbrojenci, kteří netrpí přílišnou úctou k zákonům této země. Nezbývá než doufat, že tito jedinci nepřejdou se svými zbrojními aktivitami do ilegality.

Přeji všem s kladným vztahem ke zbraním, aby jim vydržel i nadále. Je přece jasné, že bez široké střelecké základny bychom nikdy neměli ani dobré české zbraně, ani třeba české mistry světa a olympijské vítěze ve střelbě.  

                                                                                             

Aktualizováno Neděle, 08 Březen 2009 20:13