Musí být luk přenášen na veřejnosti v uzavřeném obalu? Tisk
Poradna - Zbrojní právo

Otázka byla položena návštěvníkem tohoto webu v sekci Diskuze.

Jan Komenda reaguje:


Střelnou zbraň je třeba vložit při přenášení na veřejnosti do vhodného obalu tehdy, když to vyžaduje zákon o zbraních. Zákonodárce si příliš nelámal hlavu s typem obalu a proto lze za určitých okolností použít i obal nestandardní, např. děravý, nebo průhledný. Myslím, že i taková síť by mohla být považována za obal zbraně.
Luk stejně jako kteroukoliv jinou zbraň kategorie D nesmí jeho držitel nosit viditelně v místech, kam má veřejnost volný přístup. Také jej nesmí nosit nebo s ním jakkoliv manipulovat, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci (§ 15 odst.5).
Odpověď na výše uvedenou otázku tedy vyplývá z vymezení pojmů držení a nošení zbraně. Je-li luk při přenášení na veřejnosti v režimu držení, pak nemusí být obalu, je-li v režimu nošení, pak v obalu (a to neprůhledném) nebo jinak skryt očím veřejnosti být musí. Zde je třeba uvést, že pojem přenášení není identický ve svém významu s pojmem nošení.
Na problém nošení mechanických zbraní na veřejnosti jsou různé názory. Všechny problémy s aplikací obou pojmů v praxi vyplývají ze zapeklitého vymezení pojmu držení, které umožňuje vytvářet mnoho nečekaných variant forem existence zbraně.
Definice pojmu nošení uvedená v zákonu o zbraních vyplývá z negace pojmu držení, za předpokladu že držitel (nikoliv nositel) zbraně má zbraň u sebe. Podmínky držení zbraně jsou (§ 2 odst. 2 zákona o zbraních):
1. zbraň nebo střelivo se nachází uvnitř bytových nebo nebytových (provozních) prostor nebo uvnitř zřetelně ohraničených nemovitostí se souhlasem vlastníka nebo nájemce uvedených prostor nebo nemovitostí,
2. zbraň je nenabita náboji v zásobníku, nábojové schránce, nábojové komoře hlavně nebo nábojových komorách revolveru a je uložena v uzavřeném obalu za účelem jejího přemístění z místa na místo.
Tyto podmínky nemusí být splněny současně (i když mezi nimi v textu slovo „nebo“ chybí). Pokud je alespoň jedna z nich splněna, jedná se o držení zbraně. O nošení zbraně se tedy jedná v případě, že někdo má zbraň u sebe a nejedná se o držení, tj. není splněna ani jedna z podmínek výše uvedených.
Problému přenášení zbraně v obalu se zjevně týká podmínka druhá. Podmínka č.2 (zbraň nenabitou náboji …) jednoznačně asociuje spojitost s palnými zbraněmi nabíjenými náboji. Jeden z výkladů uvedeného ustanovení v bodu 2 tedy předpokládá vazbu tohoto bodu na zbraně nabíjené náboji, tedy i použití obalu při přemísťování zbraně z místa na místo. Luk jako mechanická zbraň kategorie D nemůže být nabíjen náboji a nelze jej tedy nikdy mít v režimu nošení, i když je mimo obal.
Existuje však i výklad druhý, kdy je použití obalu v bodu 2 vztahováno ke všem zbraním bez rozdílu, jaké střelivo používají. I když je mechanická zbraň nenabita náboji (protože nikdy ani náboji nabita být nemůže, neb náboje ke střelbě nevyužívá), ale není v obalu, jedná se o nošení. Takže se dostáváme s obalem a nenabitou zbraní do začarovaného kruhu: nemám-li zbraň v obalu, jde o nošení a bez obalu ji na veřejnosti nosit nesmím (pokud ji neukryji jinak). Mám-li zbraň v obalu, pak se jedná o držení, tudíž bych ji mohl i nést viditelně, ale jakmile ji vyjmu z obalu, už se nejedná o držení. V tomto případě ale mohu mít průhledný obal, neboť druh obalu není v podmínce č.2 specifikován. Luk v průhledném obalu je v režimu držení a to zákon viditelně nezakazuje. Stejně tak mohu přenášet luk v režimu nošení pod kabátem, pokud nějaký takový dosti velký kabát mám. Trochu zamotané, že?
Docela zamotaný je i výklad obou pojmů v jiných rovinách. Jeden modelový příklad z praxe: Jsem vlastníkem plynové pistole (kat. D). Jestliže mám jako podnájemník zbraň uloženu v bytě ve skříni bez souhlasu jeho vlastníka, jedná se zjevně o držení, protože nemám zbraň u sebe, byť není splněna výše uvedená podmínka č.1. Jestliže si zbraň vezmu k sobě (do ruky, do kapsy), už ji nosím, aniž bych ji nabil. Pokud bych měl uložení zbraně v bytě vlastníkem povoleno, jednalo by se stále o držení. Potom moc nechápu, jaký význam má v tomto případě již zmíněné ustanovení o zákazu nošení zbraně kategorie D, pokud je moje schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, návykových látek apod.

Podle výkladu Ministerstva vnitra žádnou zbraň kategorie D nelze mít na veřejnosti mimo obal, protože nesmí být podle § 15 nošena viditelně. Podle téhož nejsou mechanické zbraně, u nichž je napínací síla menší než 150 N, zbraněmi podle zákona o zbraních. Ustanovení zákona o zbraních se na ně tedy nevztahují. Z toho plyne, že pro tyto zbraně nevyplývají ze zákona žádná omezení pro jejich nošení, resp. přenášení. Tento modifikovaný výklad je přímo od tvůrce zákona a budeme jej proto považovat za určující. Pokud to shrnu, luk s napínací silou přes 150 N je třeba nosit na veřejnosti v neprůhledném obalu, luk s napínací silou nižší lze přenášet i bez obalu. To platí pochopitelně i pro jiné mechanické zbraně.

Na závěr ještě trochu polemiky s výše uvedeným stanoviskem, klasifikujícím mechanické zbraně na dvě skupiny podle napínací síly – zbraně a „nezbraně“ podle zákona o zbraních. Nejsem si jist, zda toto dělení luků a ostatních mechanických zbraní jako zbraní kategorie D a „nezbraní“ je z pohledu zákona správné. V § 7 odst. j. zákona o zbraních je uvedeno, že mezi zbraně kategorie D patří mj. i všechny zbraně (tj. střelné zbraně) neuvedené v kategoriích A až C. Z toho mi vychází, že zbraněmi ve smyslu zákona jsou všechny střelné zbraně bez rozdílu a zbraněmi kategorie D jsou nejen zbraně vyjmenované přímo v § 7, odst. a) až i) zákona, ale i všechny střelné zbraně, které nejsou zařazeny do kategorií A až C podle zákona, tedy např. i luky s nátahem do 150 N.
Na druhé straně je zřejmé, že tento záměr odlišit mech. zbraně podle napínací síly u zákonodárce byl – jinak by v zákonu uvedené ustanovení s dělící rovinou v oblasti 150 N napínací síly chybělo. Jen se tento záměr nepodařilo v zákonu dostatečně jasně vyjádřit. A navíc oddělení hraček od opravdu výkonných mechanických zbraní má i svou logiku. Takže kluci, asi nemusíte nosit praky v papírovém pytlíku.