Nedovolené ozbrojování od ledna jinak Tisk
Pátek, 25 Září 2009 06:35

Od ledna 2010 tvrdší tresty za nedovolené ozbrojování

Držení střelných zbraní bez příslušných oprávnění může být  v ČR kvalifikováno jako přestupek se sazbou pokuty až 50 000 Kč nebo trestný čin nedovoleného ozbrojování, do konce  roku 2009 s trestní sazbou až 1, resp. až 3 roky, resp. až 5 let odnětí svobody.  V souvislosti s novým trestním zákoníkem (zákon č. 40/2009 Sb.), který nabývá účinnosti od 1.1.2010, došlo i ke změně v trestních sazbách za uvedený trestný čin a navíc byly jako trestný čin specifikovány i některé aktivity se zbraněmi, střelivem a výbušninami, které za nedovolené ozbrojování dosud považovány nebyly.

Do Silvestra 2009 platí starý trestní zákon (zákon č. 140/1961 Sb.)  s ustanovením o nedovoleném ozbrojování v této podobě:

§ 185 - Nedovolené ozbrojování  

(1) Kdo bez povolení vyrobí nebo opatří sobě nebo jinému střelnou zbraň anebo ji přechovává, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

(2) Kdo bez povolení

a) sobě nebo jinému opatří nebo přechovává výbušninu, zbraň hromadně účinnou nebo součástky, jichž je k užití takové zbraně nezbytně třeba, nebo

b) hromadí, vyrábí nebo sobě nebo jinému opatřuje zbraně nebo střelivo,
bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.

(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 2 jako člen organizované skupiny,

b) spáchá-li takový čin ve větším rozsahu, nebo

c) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.
 

 

Od ledna 2010 platí nový trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.), který tresty v oblasti nedovoleného ozbrojování zpřísňuje:

 § 279  - Nedovolené ozbrojování

(1) Kdo bez povolení vyrobí, sobě nebo jinému opatří nebo přechovává střelnou zbraň nebo její hlavní části nebo díly nebo ve větším množství střelivo nebo zakázaný doplněk zbraně, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

(2) Stejně bude potrestán,

kdo uvede do střelbyschopného stavu znehodnocenou zbraň nebo na ní provede konstrukční změny směřující k jejímu uvedení do střelbyschopného stavu nebo na zbrani provede konstrukční změny směřující ke zvýšení její účinnosti, nebo

kdo padělá, pozmění, zahlazuje nebo odstraňuje jedinečné označení střelné zbraně, které umožňuje její identifikaci.

(3) Kdo bez povolení

a) vyrobí, sobě nebo jinému opatří nebo přechovává výbušninu v množství větším než malém, zbraň hromadně účinnou nebo součástky, jichž je k užití takové zbraně nezbytně třeba, nebo

b) hromadí, vyrábí nebo sobě nebo jinému opatřuje zbraně nebo ve značném množství střelivo,

bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let.

(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 3 jako člen organizované skupiny,

b) spáchá-li takový čin ve větším rozsahu, nebo

c) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

 

Ze srovnání uvedených znění vyplývá, že od ledna 2010 dochází k těmto změnám:

 

-          ustanovení odst.1 (číslování u obou zákonů shodné) se nově vztahuje nejen na zbraně, ale i na střelivo a zakázané doplňky zbraně (např. laserové zaměřovače, tlumiče hluku), horní sazba podle odst. 1 je zdvojnásobena (2 roky)

 

-          ustanovení odst.2 nového tr. zákoníku je zcela nové, za nedovolené ozbrojování se nově bude považovat i:

 

-    uvedení znehodnocené zbraně do střelbyschopného stavu nebo i samotné provedení konstrukčních změn směřujících k uvedení zbraně do střelbyschopného stavu nebo ke zvýšení účinnosti zbraně,

 

-   padělání, pozmění, zahlazení nebo odstranění jedinečného označení střelné zbraně (tj. např. výrobního čísla), které umožňuje její identifikaci.

 

-          ustanovení odst. 3 (odpovídá ustan. 2 ve starém zákoně) zahrnuje i výrobu výbušniny, u výbušniny i střeliva je specifikováno množství, což dříve nebylo, horní sazba je zvýšena ze 3 na 5 let odnětí svobody, dolní sazba je nově 1 rok natvrdo,

 

-         ustanovení odst.4 je výčtu činů shodné s odst. 3 ve starém zákoně, místo rozsahu odnětí svobody na jeden rok až pět let za uvedené činy je nově sazba dvě léta až osm let.


 

V novém trestním zákoníku se v ustanovení  § 279  - Nedovolené ozbrojování objevují nově kvantitativní charakteristiky, vztažené k výbušninám a střelivu, které nejsou nijak vymezeny a je tedy na rozhodnutí soudu, jak je bude chápat: střelivo ve větším množství a střelivo ve značném množství, a dále výbušnina v  množství větším než malém.

To, že uvedená množství střeliva a výbušnin nejsou specifikována, považuji za chybu, která bude mít za následek nejednotné rozhodování soudů v této věci a povede i k nepředvídatelnosti uvedeného trestného činu ze strany policie, státních zástupců i ilegálních sběratelů střeliva.   

 

Na závěr tohoto článku přikládám odpověď na můj dotaz, jaká množství uvedených komodit měl zákonodárce na mysli.  Z Ministerstva spravedlnosti mi napsali:

  

Vážený pane docente,

k Vašemu dotazu ze dne 14. 9. 2009 uvádíme následující. Zákon, pokud jde o množství střeliva a výbušniny (§ 279 trestního zákoníku), žádným způsobem blíže nespecifikuje příslušné množství a zákonodárce tak ponechal jeho stanovení na rozhodovací činnosti soudů. Již ve stávajícím trestním zákoně je ve skutkové podstatě trestného činu neoprávněného podnikání použit termín "větší rozsah", aniž by byl kvantifikován, a v praxi soudů to nečiní potíže. Obdobně je tomu i u jiných trestných činů, např. nedovoleného nakládání s lidským embryem a lidským genomem. Pokud v soudní praxi dojde k nejednotnému posuzování a hodnocení stejné trestné činnosti, bude to Nejvyšší soud, který judikatorně rozhodne.