Přehled zbrojních přestupků Tisk

Přehled přestupků podle zákona č. 119/2002 Sb. o zbraních a střelivu, hlava XII (účinnost od 1.2.2009).

Přestupky fyzických osob na úseku zbraní a střeliva byly k 1. únoru 2009 v  přestupkovém zákonu zrušeny a přeneseny v jiné podobě do zbrojního zákona. Zde jsou vyjmenovány konkrétní přestupky s diferencovanou horní sazbou pokuty (od  15 000 do 50 000 Kč) ; do konce ledna t.r. byla za přestupky na úseku zbraní a střeliva podle přestupkového zákona jednotná horní sazba pokuty 15 000 Kč.

 

V následujícím přehledu jsou za každým přestupkem uvedeny horní sazby pokuty v [hranaté závorce] v desítkách tisíc korun českých.

 

Přestupky

 § 76

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) vlastní, drží nebo nosí zbraň nebo střelivo v rozporu s § 8 [50] 

b) cílevědomě vyhledává munici, střelivo nebo výbušniny pomocí detekční techniky a provádí jejich identifikaci bez zbrojního průkazu skupiny F [30],

c) neoznámí podle § 42 odst. 1 nabytí nebo podle § 42 odst. 2 převod vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C [15],

d) trvale vyveze v rozporu s § 44 odst. 1 nebo trvale doveze v rozporu s § 45 odst. 1 anebo dočasně doveze nebo proveze v rozporu s § 46 odst. 1 zbraň kategorie A, B anebo C nebo střelivo do této zbraně [50],

  

e) neodevzdá podle § 57 odst. 3 přechovávanou zbraň, střelivo, zakázaný doplněk zbraně, zbrojní průkaz, průkaz zbraně nebo zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, o jejichž zajištění bylo rozhodnuto podle § 57 odst. 1 [15],

  

f) nosí na veřejných shromážděních, slavnostech, sportovních podnicích nebo lidových zábavách zbraň v rozporu s § 60 [20],

  

g) veřejně vystavuje zbraň kategorie A, B anebo C nebo střelivo do této zbraně v rozporu s § 61 odst. 1 [20],

  

h) znehodnotí nebo zničí zbraň kategorie A, B anebo C nebo vyrobí jejich řez v rozporu s § 63 odst. 1 [50],

  

i) nosí v rozporu s § 63 odst. 8 znehodnocenou zbraň viditelně na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném nebo nemá u sebe potvrzení o jejím znehodnocení [15], nebo

  

j) nesplní oznamovací povinnost podle § 65 odst. 1 nebo neodevzdá nalezené doklady podle § 68 odst. 1 anebo neoznámí nález zbraně, střeliva, výbušniny nebo munice podle § 68 odst. 2 [15].

  

(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako

  

a) držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva, který nabyl vlastnictví ke zbrani kategorie A, B anebo C nebo střelivu do této zbraně na základě zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva, v rozporu s § 44 odst. 6 nevyveze takovou zbraň nebo střelivo do této zbraně [15],

  

b) držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva v rozporu s § 45 odst. 5 dovoz zbraně kategorie A, B anebo C nebo střeliva do této zbraně neoznámí nebo ji nepředloží ke kontrole [15],

  

c) osoba, která vyváží, dováží nebo prováží zbraň kategorie A, B anebo C nebo střelivo do této zbraně přes státní hranice České republiky, v rozporu s § 51 odst. 2 tuto skutečnost neoznámí, nebo nepředloží povolení podle § 44, 45 nebo 46, popřípadě evropský zbrojní pas, anebo zbrojní průvodní list pro tranzit zbraně nebo střeliva popřípadě evropský zbrojní pas nemá u sebe, i když zbraň kategorie A, B anebo C nebo střelivo do této zbraně drží nebo nosí [15],

  

d) osoba, která vyváží a zpětně dováží zbraň kategorie A, B anebo C nebo střelivo do této zbraně, neprovede oznámení vývozu nebo zpětného dovozu zbraně kategorie A, B anebo C nebo střeliva do této zbraně podle § 51 odst. 3 [15],

  

e) držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz anebo tranzit zbraní nebo střeliva, jehož platnost zanikla, v rozporu s § 51 odst. 6 neodevzdá zbrojní průvodní list včetně zbraně, zakázaného doplňku zbraně nebo střeliva [15], nebo

 f) provozovatel střelnice neprovede oznámení podle § 54 odst. 1 [15]. 

                 

§ 76a

  

(1) Držitel zbraně kategorie D se dopustí přestupku tím, že

  

a) střílí ze zbraně uvedené v § 7 písm. a) nebo b) v rozporu s § 15 odst. 2 [30],

  

b) střílí ze zbraně uvedené v § 7 písm. c) až g) nebo ze zbraně uvedené v § 7 písm. k) v rozporu s § 15 odst. 3 [30],

  

c) nosí zbraň viditelně na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném [15],

  

d) nosí zbraň nebo s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném jakkoliv manipuluje, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci [30], nebo

  

e) přechovává větší množství bezdýmného nebo černého prachu než 3 kilogramy nebo více než 1000 zápalek anebo neukládá zápalky v samostatné schránce [30].

  

(2) Držitel zbrojního průkazu se dopustí přestupku tím, že se nedostaví k posuzujícímu lékaři nebo se nepodrobí potřebnému vyšetření podle § 20 odst. 5 [50].

  

(3) Držitel zbrojního průkazu skupiny A až E, držitel zbrojního průvodního listu pro tranzit zbraně nebo střeliva, držitel evropského zbrojního pasu, zbrojíř nebo osoba uvedená v § 40 odst. 2 se dopustí přestupku tím, že nezabezpečí zbraň kategorie A, B anebo C nebo střelivo do této zbraně podle § 58 odst. 2 až 7 [50].

  

(4) Držitel zbrojního průkazu skupiny A až E, držitel zbrojního průvodního listu pro tranzit zbraně anebo střeliva nebo držitel evropského zbrojního pasu se dopustí přestupku tím, že

  

a) střílí ze zbraně, kterou je oprávněn držet, v rozporu s § 28 odst. 5 [50],

 

b) neprodleně neohlásí útvaru policie ztrátu nebo odcizení zbraně kategorie A, B nebo C, střeliva do této zbraně, zbrojního průkazu nebo průkazu zbraně [50], 

c) neprodleně neohlásí útvaru policie použití zbraně z důvodu krajní nouze nebo nutné obrany [50],

  

d) neumožní příslušnému útvaru policie vstup do obydlí za účelem kontroly zabezpečení zbraní, je-li držitelem zbraně kategorie A [50], nebo

  

e) převede vlastnictví ke zbrani, střelivu nebo zakázanému doplňku zbraně na osobu, která k jejich držení není oprávněna, nebo je přenechá takové osobě [50].

  

(5) Držitel zbrojního průkazu skupiny B až E, držitel zbrojního průvodního listu pro tranzit zbraně anebo střeliva nebo držitel evropského zbrojního pasu se dopustí přestupku tím, že

  

a) se nepodrobí při nošení zbraně nebo jakékoliv manipulaci s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném na výzvu příslušníka policie orientačnímu vyšetření pomocí dechové zkoušky, popřípadě lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není pod vlivem alkoholu anebo jiné návykové látky [50], nebo

  

b) nosí zbraň nebo manipuluje se zbraní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném, přestože je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů anebo jiných návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci [50].

  

(6) Držitel zbrojního průkazu skupiny B anebo C, držitel zbrojního průvodního listu pro tranzit zbraně anebo střeliva nebo držitel evropského zbrojního pasu se dopustí přestupku tím, že

  

a) nosí zbraň v rozporu s § 28 odst. 2 písm. a) [30],

  

b) přebíjí náboje v rozporu s § 28 odst. 2 písm. b) [15],

  

c) jako osoba mladší 18 let přebíjí náboje anebo nabude do vlastnictví jednotlivé díly těchto nábojů [15], nebo

  

d) přechovává větší množství bezdýmného prachu než 3 kilogramy nebo více než 1000 zápalek anebo neukládá zápalky v samostatné schránce [30].

  

(7) Držitel zbrojního průkazu skupiny B anebo C, držitel zbrojního průvodního listu pro tranzit zbraně anebo střeliva ke sportovním anebo loveckým účelům nebo držitel evropského zbrojního pasu pro zbraň používanou ke sportovním anebo loveckým účelům se dopustí přestupku tím, že přepravuje drženou zbraň v rozporu s § 29 odst. 6 [30].

  

(8) Držitel zbrojního průkazu skupiny A až E se dopustí přestupku tím, že

  

a) nepředloží na výzvu příslušného útvaru policie zbrojní průkaz, zbraň kategorie A, B nebo C, střelivo do této zbraně a příslušné doklady ke kontrole [20],

  

b) v rozporu s § 29 odst. 1 písm. i) po zániku platnosti zbrojního průkazu podle § 26 odst. 1 písm. a) anebo c) nebo podle § 26 odst. 2 neodevzdá neplatný zbrojní průkaz, neodevzdá zbraně, střelivo, bezdýmný prach, zápalky, zakázané doplňky zbraně nebo průkazy zbraně, je-li jejich držitelem [20],

 

c) v rozporu s § 29 odst. 1 písm. j) neohlásí změnu ráže zbraně, opravu anebo úpravu zbraně [20], 

 

d) svěří zbraň kategorie B anebo C nebo střelivo do této zbraně v rozporu s § 59 odst. 1 a 3 [20], 

 

e) v případech, kdy svěří zbraň kategorie B anebo C nebo střelivo do této zbraně podle § 59 odst. 1, nezajistí, v rozporu s § 59 odst. 2, při manipulaci se zbraní přítomnost odpovědné osoby (instruktora), která je držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny [20], nebo

  

f) střílí ze zbraně, která není označena zkušební značkou, nebo používá střelivo, které neodpovídá dovolenému výrobnímu provedení [50].

  

(9) Držitel zbrojního průkazu skupiny B až E se dopustí přestupku tím, že nosí zbraň kategorie A, B nebo C, na kterou nebyl vydán průkaz zbraně [20].

  

(10) Držitel zbrojního průkazu skupiny D nebo F se dopustí přestupku tím, že se nepodrobí lékařské prohlídce u posuzujícího lékaře podle § 20 odst. 2, nebo neodevzdá doklad o zdravotní způsobilosti podle § 29 odst. 2 [20].

  

(11) Držitel zbrojního průkazu skupiny A se dopustí přestupku tím, že

  

a) se nepodrobí při jakékoliv manipulaci se zbraní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném na výzvu příslušníka policie orientačnímu vyšetření pomocí dechové zkoušky, popřípadě lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky [50],

  

b) na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném manipuluje se zbraní, přestože je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci [50], nebo

  

c) v rozporu s § 28 odst. 1 nosí zbraň kategorie A, B anebo C [30].

  

(12) Držitel zbrojního průkazu skupiny D se dopustí přestupku tím, že nosí zbraň v rozporu s § 28 odst. 3 [30].

  

(13) Držitel zbrojního průkazu skupiny E se dopustí přestupku tím, že nosí zbraň v rozporu s § 28 odst. 4 písm. c) [30].

  

(14) Držitel zbrojního průkazu skupiny F se dopustí přestupku tím, že

  

a) provádí pyrotechnický průzkum v rozporu s § 28 odst. 6 [30],

  

b) nevyzve k zastavení zemních prací v případě bezprostředního ohrožení života a zdraví anebo majetku zjištěnou nevybuchlou municí anebo výbušninou [30],

  

c) neoznačí místo nálezu nevybuchlé munice nebo výbušniny [30],

  

d) nezajistí místo nálezu nevybuchlé munice nebo výbušniny před nepovolanými osobami [30],

  

e) neupozorní osoby zdržující se na místě nálezu nevybuchlé munice anebo výbušniny nebo v jeho blízkém okolí na možné hrozící nebezpečí nebo je nevyzve k opuštění nebezpečného prostoru [30],

  

f) neprodleně neohlásí útvaru policie nález nevybuchlé munice nebo výbušniny [30],

  

g) neprodleně neoznámí příslušnému útvaru policie ztrátu nebo odcizení zbrojního průkazu a nalezené nevybuchlé munice nebo výbušniny [30],

  

h) nemá u sebe zbrojní průkaz, jestliže provádí pyrotechnický průzkum nebo vyhledávání nevybuchlé munice anebo výbušniny [30],

  

i) se nepodrobí před výkonem činnosti nebo při výkonu činnosti na výzvu příslušníka policie orientačnímu vyšetření pomocí dechové zkoušky, popřípadě lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky [50], nebo

 

j) neprodleně nezapíše nález nevybuchlé munice nebo výbušniny do evidenční knihy [30].                  

 

§ 76b 

(1) Zbrojíř nebo osoba uvedená v § 40 odst. 2 se dopustí přestupku tím, že

  

a) vydá zbraň nebo střelivo v rozporu s § 40 odst. 1 písm. a) [50], nebo

  

b) nedodrží podmínky skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami stanovené prováděcím právním předpisem vydaným podle § 79 odst. 1 [50].

  

(2) Správce střelnice se dopustí přestupku tím, že

  

a) nenosí označení podle § 55 odst. 2 písm. a) [50],

  

b) nezajistí přístupnost provozního řádu střelnice [50],

  

c) nezajistí provoz včetně ostrahy střelnice v souladu s provozním řádem [50], nebo

  

d) neoznámí bez zbytečného odkladu útvaru policie zranění nebo usmrcení osoby při střelbě nebo při manipulaci se zbraní na střelnici [50].

  

(3) Posuzující lékař se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 20 odst. 3 nevydá nový posudek o zdravotní způsobilosti anebo jej nezašle příslušnému útvaru policie nebo neinformuje příslušného zaměstnavatele [50].

  

(4) Lékař se dopustí přestupku tím, že neprovede oznámení podle § 20 odst. 4 [50].

 

(5) Zkušební komisař se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 30a odst. 3 neodevzdá průkaz zkušebního komisaře, jehož platnost zanikla podle § 30a odst. 1 písm. a), c) anebo d) nebo podle § 30a odst. 2 [15].