top
logo

Počítadlo

TOPlist

Knihy z naší nabídky


Úvodní Zbrojní právo Užitečné rady pro různé zbrojní situace životní
Užitečné rady pro různé zbrojní situace životní Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 8
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Jan Komenda   
Středa, 11 Říjen 2006 03:11

Tato poradna vychází z knihy Zákon o zbraních v praxi - otázky a odpovědi.


Chci se stát držitelem zbrojního průkazu

Nejdříve si musíte ujasnit, zda splňujete zákonné podmínky pro vydání zbrojního průkazu. Jestliže ano, pak lze doporučit tento postup:

 1. podat na příslušném útvaru policie (ředitelství policie ČR v místě bydliště) přihlášku ke zkoušce odborné způsobilosti,
 2. ve stanoveném termínu zkoušku absolvovat a převzít doklad odborné způsobilosti,
 3. navštívit svého ošetřujícího lékaře a požádat jej o posouzení zdravotní způsobilosti,
 4. podat na příslušném útvaru policie žádost o vydání zbrojního průkazu (k žádosti přiložit posudek zdravotní způsobilosti, doklad o odborné způsobilosti, 2 fotografie, popř. ověřenou kopii platného loveckého lístku - jen u žadatelů o vydání zbrojního průkazu skupiny C). Podáním žádosti je zahájeno správní řízení, které by mělo být do 1 měsíce ukončeno. Po výzvě policie se dostavíte na příslušný útvar policie a vyzvednete si zbrojní průkaz. Přitom zaplatíte správní poplatek za vydání zbrojního průkazu (obvykle 500 Kč za každou skupinu, u sportovních střelců méně).

Chci se připravit na zkoušku odborné způsobilosti

Postupujte podle těchto bodů:

 • naučte se testové otázky skutečně na výbornou, neboť u zkoušky není mnoho prostoru k omylům. Pokud nedosáhnete v testu požadovaného počtu bodů podle skupin zbrojního průkazu, který chcete získat, Vaše zkouška tímto končí. Ztratili jste čas i peníze (ze sumy zaplacené za zkoušku se Vám v lepším případě vrátí pouze menší část) a ještě musíte čekat povinné tři měsíce na podání nové přihlášky ke zkoušce,
 • pro přípravu na test si vyberte seriózní zdroj informací. Jedním z takových je i brožura Testový soubor, jejíž bezchybnost si ověřily od roku 2003, kdy vzniklo první vydání, tisíce žadatelů. V současné době je na trhu vydání 2007, pokud ale objevíte někde u knihkupce starší vydání (2003 až 2006), nevadí, uvnitř je stále totéž. Navíc v předmluvě najdete čísla více než 40 otázek, které můžete vynechat, protože se v testech žadatelů o zbrojní průkaz neobjevují. Úplnost testových otázek a správnost uvedených odpovědí nemusí být vždy zaručena u snadno dostupných internetových testů,
 • nespoléhejte na to, že manipulaci se zbraněmi při praktické části zkoušky nějak s pomocí zkušebního komisaře zvládnete, nebo okoukáte od souseda. Pokud se budete vytvářet se zbraní potenciálně nebezpečné situace (např. míření se zbraní mimo bezpečný prostor, manipulace s rukou před ústím nabité zbraně apod.), může Vaše zkouška skončit neúspěšně těsně před cílem,
 • k samostatné "předpřípravě" na praktickou část zkoušky i k opakování můžete využít brožuru Bezpečná manipulace se zbraní, která uvádí srozumitelnou formou hlavní zásady manipulace, včetně nejčastějších chyb a seznamuje s obvyklou povelovou technikou při střelbě na střelnici při zkoušce odborné způsobilosti,
 • pokud si nejste příliš jisti v praktické manipulaci se zbraněmi, které musíte ke zkoušce zvládnout, požádejte o pomoc profesionála z nejbližší komerční střelnice, nebo alespoň spolehlivého a znalého známého, který je držitelem zbrojního průkazu těch skupin, o které se ucházíte i Vy,
 • Vaši nejbližší, zejména partneři a rodiče, jsou sice nejlevnějšími, ne však obvykle ideálními učiteli střelby,
 • uvědomte si, že po úspěšném ukončení zkoušky jste zkušebním komisařem formálně prohlášen za ozbrojence schopného samostatné existence. Splníte-li ostatní zákonné podmínky pro vydání zbrojního průkazu, bude Vám tento průkaz vydán a budete si moci pořídit vlastní zbraně, nebo si je půjčit. Již nebude nikdo, kdo by při střelbě stál za Vámi nebo vedle Vás a radil Vám, co máte dělat,
 • proto se snažte být při Vašem vstupu do řad držitelů a uživatelů zbraní dobře připraveni a chovejte se se zbraní tak, jak chcete, aby se chovali ostatní držitelé zbraní ve Vašem okolí. Vždyť ani s automobilem by jste se nevydali jako čerství držitelé řidičského průkazu sami na ulici, pokud by jste si nebyli jisti jeho bezpečným ovládáním,
 • automobily a zbraně jsou v mnoha směrech podobné komodity. Automobil může být velmi nebezpečnou zbraní, a naopak každá střelná zbraň je používána k přepravě objektů, kterým říkáme střely, do zájmového prostoru. I pro získávání oprávnění k používání automobilů a zbraní jsou státem nastaveny podobné mantinely - ty automobilní jsou však mnohem vyšší a delší. Získat zbrojní průkaz je mnohem snazší, než získat průkaz řidičský. Proto nehledejte jako začátečníci při získávání znalostí a dovedností v oblasti zbraní, ani při výpravě za zbrojním průkazem únikové cesty - mohlo by se Vám to dříve či později vymstít,
 • pamatujte, kolik úsilí, času a finančních prostředků jste museli vynaložit, aby jste získali zbrojní průkaz a nenechte si jej vzít, např. tím, že jej zapomenete po uplynutí pětiletého období obnovit, nebo tím, že nebudete dodržovat zákony. Právě k usnadnění života se zbraněmi byla napsána kniha Zákon o zbraních v praxi, která Vám pomůže zorientovat se ve spleti zbrojních paragrafů, aniž by jste potřebovali právní vzdělání.

 


Zapomněl jsem si prodloužit zbrojní průkaz

Pokud lhůta platnosti zbrojního průkazu, která je na něm vyznačena, uplynula, zbrojní průkaz ztratil platnost a nelze vydat nový. Do 10 pracovních dnů po zániku platnosti je třeba odevzdat nejen průkaz, ale i všechny držené zbraně, střelivo a průkazy zbraně do úschovy policii. Pokud chce držitel zbraní pozbyté oprávnění obnovit, musí postupovat stejným způsobem jako Ti, kteří žádají o vydání zbrojního průkazu poprvé, tj. musí mj. znovu absolvovat i zkoušku odborné způsobilosti.


Chci si koupit pistoli

Běžné pistole i revolvery jsou převážně krátké palné zbraně (délka hlavně do 300 mm nebo celková délka zbraně do 600 mm), které jsou zákonem zpravidla zařazeny mezi zbraně kategorie B. K nákupu těchto zbraní je třeba mít nejen zbrojní průkaz, ale navíc i speciální povolení, které vydává příslušný útvar policie. Takového povolení není k nákupu třeba, pokud je krátká zbraň zařazena do skupiny zbraní kategorie C (jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo s okrajovým zápalem, jejichž celková délka je min. 280 mm a více než dvouranové perkusní zbraně nebo kategorie D (např. historická zbraň, flobertka s úsťovou energií střely do 7,5 J, plynové zbraně s úsťovou energií střely do 16 J, zbraně pro náboj Flobert s úsťovou energií střely do 7,5 J a expanzní zbraně dovoleného výrobního provedení). Při nákupu zbraně kategorie D musí být kupujícímu min. 18 let a nemusí být držitelem zbrojního průkazu.

Pokud bude pistole koupena u obchodníka se zbraněmi, slouží jako doklad o nabytí vlastnictví účtenka nebo faktura. V případě nákupu zbraně od soukromé osoby je třeba být obezřetnější. Je nutné ověřit si, zda zbraň tomu, kdo ji nabízí k prodeji, skutečně patří (o tom vypovídá průkaz zbraně) a zda má k jejímu držení oprávnění (o tom vypovídá zbrojní průkaz prodávajícího) a dále je třeba uzavřít smlouvu o koupi a prodeji střelné zbraně, jejíž vzor je uveden zde.- viz dále Tato smlouva je pak dokladem o nabytí vlastnictví ke zbrani a je třeba ji předložit při registraci zbraně na policii. Po nákupu zbraně je třeba podat na policii do 10 pracovních dnů na předtištěném formuláři. Oznámení o nabytí vlastnictví zbraně (tj. koupi zbraně). Tuto povinnost má i prodávající, který podává na stejném formuláři Oznámení o převodu vlastnictví zbraně.


Chci prodat zbraň (revolver)

Revolver jako registrovanou zbraň je možné prodat třemi způsoby

 • přímo podnikateli v oboru zbraně a střelivo,
 • přímo jiné soukromé osobě, která má příslušná oprávnění k nabytí revolveru do vlastnictví. U zbraně kategorie B, kam patří většina revolverů, musí být kupující nejen držitelem platného zbrojního průkazu, ale i držitelem povolení k nabytí vlastnictví (nákupu) předmětné zbraně,
 • soukromé osobě prostřednictvím podnikatele (komisní prodej).
Při uskutečnění prodeje je třeba vždy sepsat smlouvu o prodeji a oznámit na policii do 10 pracovních dnů na předtištěném formuláři převod vlastnictví ke zbrani (tj. prodej zbraně). Tuto povinnost má i kupující.


Chci půjčit zbraň kamarádovi, resp. kamarád si chce půjčit pistoli ode mne

Zákon vůbec neřeší otázku půjčování zbraní (půjčování zbraní výslovně nedovoluje, ani nezakazuje, neboť tento pojem není v zákonu zmíněn), nevylučuje však přenechání zbraně s ohledem na § 29 odst. 3 písm. a). Z tohoto ustanovení a z vymezení pojmu přenechání zbraně (§ 2) je zřejmé, že přenechání zbraně není spojeno s převodem vlastnictví a je tedy synonymem pro půjčení zbraně druhé osobě, která získává možnost se zbraní fakticky podle vlastního uvážení nakládat. Je dobré uzavřít tzv. Smlouvu o výpůjčce - viz příloha 6 knihy Zákon o zbraních v praxi.

Přenechat zbraň libovolné kategorie lze podle § 29 jen tomu, kdo je k jejímu držení oprávněn. Pokud se jedná o zbraň kategorie C, postačuje, když je držitelem zbrojního průkazu. U zbraně kategorie B musí být navíc dané osobě vydáno povolení držet tuto zbraň v souladu s § 12. U zbraně kategorie A musí být udělena příslušná výjimka ze zákazu držení zakázané zbraně podle § 9. V případě přenechání lovecké zbraně kategorie B nebo C je dalším požadavkem platný lovecký lístek. Zbraň kategorie D není možné půjčit osobě mladší 18 let. K půjčení, resp. přenechání zbraně by se měl každý její vlastník rozhodnout pouze v případě jistoty, že ten, kdo si zbraň půjčí, ji bude držet, nosit a používat zákonným způsobem a v souladu s požadavky zákona ji rovněž zabezpečí proti ztrátě, zcizení a zneužití.

Přenechání, resp. půjčení střelné zbraně nebo střeliva osobě, která není k jejímu držení oprávněna, je přestupkem. Pokud však bude tato zbraň použita k protiprávnímu jednání, může soud uložit ochranné opatření zabrání věci a vlastníkem zabrané zbraně se stává stát (§ 73 trestního zákona). Půjčí-li legální držitel zbraně tuto zbraň jiné osobě, i když ví, že bude použita ke spáchání trestného činu (např. vraždy, loupeže, vydírání), bude podle § 10 odst. 1 písm. c) trestního zákona trestně odpovědný jako účastník dokonaného trestného činu nebo jeho pokusu (tzv. pomocník), popř. bude zvažována jeho trestní odpovědnost v souvislosti s přípravou trestného činu podle ustanovení § 7 trestního zákona.


Chtěl bych si postavit vlastní soukromou střelnici

V případě výstavby soukromé nekomerční střelnice, která bude užívána ke střelbě z vyjmenovaných zbraní vlastníkem střelnice, jeho rodinou a přáteli, musí být splněny všechny zákonné požadavky, uvedené v hlavě VIII zákona o zbraních. I soukromá nekomerční střelnice musí být schválena a její provoz musí povolit policie, stejně jako v případě veřejné komerční střelnice. Konkrétně to znamená, že příslušný útvar policie musí vydat povolení k provozování střelnice. Toto povolení se vydává na základě žádosti, k níž je nutné mj. přiložit Provozní řád střelnice ověřený soudním znalcem v oboru balistika - střelnice. V tomto řádu musí být mj. uvedeny veškeré bezpečnostní prvky a prostředky střelnice, které vyloučí ohrožení osob a majetku vně i uvnitř střelnice v souvislosti s jejím provozem. Pozvaní střelci však nemohou využívat střelnici za úplatu, neboť střelnice není provozována jako podnikání.

Občan, který hodlá soukromou střelnici budovat, musí v případě související stavební činnosti ctít stavební zákon, dále musí naplnit požadavky bezpečné střelby podle zákona o zbraních a v neposlední řadě také požadavky hygienických norem tak, aby neohrožoval sebe a ostatní střelce negativními projevy střelby a neobtěžoval okolí střelnice nadměrným hlukem a zplodinami vznikajícími při střelbě.

Soukromá střelnice může být součástí nemovitosti (např. rodinného domu, chalupy, chaty), nebo je samostatnou nemovitostí, stojící na samostatném pozemku.

V rámci zpracování projektu střelnice je účelné nejprve zvážit reálnost tohoto projektu a poté přizvat příslušné odborníky, zejména pak znalce z oboru balistiky, v případě budování uzavřené tunelové střelnice pak např. i odborníka na vzduchotechniku, akustiku apod.

Uzavřená tunelová střelnice pro střelbu z registrovaných zbraní, splňující balistická kritéria a hygienické normy, určitě není levnou záležitostí, a to ani v případě střelnice malých (komorních) rozměrů, tvořené jedním střeleckým stanovištěm s dálkou střelby do 10 metrů, jejíž cena se může pohybovat od několika desítek tisíc korun až po stovky tisíc korun. Je zřejmé, že i kdyby majitel střílel každý den několik hodin, vynaložené prostředky na výstavbu a následně i provoz takové "domácí" střelnice se nikdy nemohou vrátit. Pak zůstávají pouze motivy výjimečnosti, nezávislosti a uspokojení sebe i svých blízkých. Podstatně levnější mohou být střelnice otevřené (nekryté), u nichž však mohou nastat problémy s hlukem a velikostí ohrožených prostorů, které mnohdy zasahují na sousední pozemky jiných vlastníků. Provoz takových střelnic pak může být kdykoliv nenadále ohrožen třeba jen prostou lidskou závistí nebo změnou vlastníka sousedního pozemku.

Takže závěrem: udělejte si, nebo nechte si udělat soukromou střelnici (pokud na ni máte) jen za předpokladu, že máte i dosti duševních sil pro nerovný boj se státní byrokracií a všemi závistivci ve Vašem okolí, kterým bude líto, že nemohou mít svou střelnici také.

Pozn.: mnoho střelců si příliš nedělá starosti s tím, kde lze a kde nelze střílet. Poměrně rozšířená ilegální domácí střelba ze zbraní podléhajících registraci (ve sklepě, na dvorku, zahradě), nebo střelba v opuštěných lomech apod. je však protiprávní a nemusí být vždy jen přestupkem.

Aktualizováno Pondělí, 10 Listopad 2008 19:03
 

bottom

Založeno na Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, tuvalu domain transfer. Valid XHTML and CSS.