Novelizace Provozních řádů střelnic do konce roku 2015 Tisk

V polovině letošního roku, přesněji 1. července 2014 nabyla účinnosti novela zákona o zbraních (zákon č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu), v rámci které vznikla také nově jeho prováděcí vyhláška (vyhl. č. 115/2014 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních), přičemž stará prováděcí vyhláška č. 384/2002 Sb. byla k 1.7. zrušena. Z těchto právních předpisů vyplývají pro provozovatele střelnic poměrně významné změny, které povedou ke sjednocení provozních řádů střelnic a zvýšení bezpečnosti jejich provozu.

První zásadní změnou je stanovení povinných obsahových náležitostí provozního řádu střelnice. Tyto náležitosti stanoví část 4. vyhlášky (§ 27) takto:

a) jméno, případně jména, příjmení a datum narození fyzické osoby nebo údaje identifikující právnickou osobu provozovatele střelnice,

b) uvedení místa, kde je střelnice provozována, včetně uvedení vlastníka pozemku, na kterém je střelnice provozována, není-li totožný s provozovatelem střelnice,

c) sdělení, zda je střelnice používána k podnikatelským účelům,

d) sdělení, zda je střelnice přístupná veřejnosti,

e) datum ukončení provozování střelnice, jedná-li se o provozování střelnice na dobu určitou,

f) vymezení denní a roční doby, ve které je dovoleno na střelnici provádět střelbu, a pravidla evidence osob využívajících střelnici,

g) jméno, případně jména, příjmení a telefonický kontakt na každého ustanoveného správce střelnice, vzor označení správce střelnice, které obsahuje uvedení funkce, jména a příjmení a název střelnice,

h) uvedení oprávnění a povinností správce střelnice, případně též dalších osob, zejména provozovatele střelnice, zdravotnické služby, pořadatelů,

i) přehledný situační nákres střelnice s vyznačením dovoleného směru střelby a prostředků k zajištění bezpečnosti při střelbě,

j) uvedení druhů zbraní povolených ke střelbě a uvedení výrobního provedení střeliva a nejvyššího výkonu střeliva, případně nejvýkonnější přípustné ráže střeliva, povoleného ke střelbě,

k) povolené způsoby střelby z jednotlivých druhů dovolených zbraní a minimální i maximální dálky střelby,

l) pravidla bezpečnosti provozu střelnice, především zásady zacházení se zbraní a střelivem na střelnici, bezpečnostní pravidla střelby a pravidla pohybu osob v prostoru střelnice,

m) postup při vzniku mimořádných událostí a

n) další sdělení významná s ohledem na technické řešení střelnice a bezpečnost jejího provozu.

Vyhláška současně stanoví, že v případě změny povinných obsahových náležitostí provozního řádu střelnice podle odstavce 1 písm. i) až l) musí být provedeno opětovné ověření provozního řádu střelnice znalcem v oboru balistiky; tím není dotčena povinnost správce střelnice podle § 55 odst. 2 písm. b) zákona o zbraních zajistit přístupnost provozního řádu střelnice ověřeného znalcem v oboru balistiky.

Uspořádání, resp. obsah provozního řádu nebyly dříve žádným právním předpisem upraveny;  zákonem o zbraních bylo pouze stanoveno, že musí obsahovat situační nákres střelnice s vyznačením prostředků k zajištění bezpečnosti při střelbě, ověřený znalcem v oboru balistiky, a vzor označení správce střelnice s uvedením funkce, jména a příjmení. Kromě těchto dvou povinných bodů bylo tedy na libovůli zpracovatele, co do provozního řádu zařadí. Lze proto předpokládat, že drtivá většina provozních řádů střelnic provozovaných před 1.7.2014 nebude ve shodě s novými požadavky.

Všechny střelnice schvalované po 1.7.2014 již musí mít provozní řád zpracovaný podle nových, výše uvedených požadavků, tedy se všemi povinnými obsahovými náležitostmi. U již existujících střelnic, které byly k prvnímu červencovému dni provozovány na základě platného povolení k provozování střelnice podle § 52 zákona o zbraních, je třeba uvést provozní řád do souladu s vyhláškou č. 115/2014 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti této vyhlášky, do 31. prosince 2015. Každý provozovatel střelnice má tedy 1,5 roku na to, aby provozní řád upravil, nebo zpracoval či si nechal zpracovat nový a případně i nechal ověřit balistikem. Kdy ověřovat nový provozní řád znalcem a kdy ne, vyplývá z výše uvedeného textu. Bude to v případech, kdy dojde ke změnám u situačního nákresu, vymezení dovolených zbraní, střeliva a způsobů střelby, mezních dálek střelby a pravidel bezpečnosti střelnice.

Pozastavme se u bodu b) povinných náležitostí, podle něhož musí být v provozním řádu uveden vlastník (vlastníci) pozemku, na kterém je střelnice provozována, pokud není vlastník shodný s provozovatelem střelnice. Naplnění tohoto bodu může být u některých venkovních střelnic problematické vzhledem k velkému počtu vlastníků malých parcel, z nichž každá má několik vlastníků (dětí, vnuků původních majitelů). Ještě problematičtější může být naplnění nového ustanovení zákona o zbraních, který v § 52 vyžaduje, aby vlastník nebo nájemce pozemku nebo střelnice vyjádřil souhlas s provozováním střelnice; je-li zřízení střelnice požadováno na honebním pozemku, je vyžadován i souhlas uživatele honitby. Tyto souhlasy je třeba přiložit k žádosti o povolení k provozování střelnice.

Pokud si nevíte rady a potřebujete upravit, doplnit provozní řád, nebo zpracovat a ověřit nový, který bude odpovídat současným požadavkům a bude tedy hladce akceptován policií, napište na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , nebo volejte 776 120 860. Využijte naše zkušenosti se schvalováním více než 50 střelnic – otevřených i krytých (tunelových).

Autor: Jan Komenda, červenec 2014